Anpassning innebär varsel av 80 medarbetare

Mattias Jansson @kommunchef by KommunchefBildningsförvaltningen har gjort en rad förändringar under den senaste tiden för att anpassa sin verksamhet till gällande förhållanden och i syfte att skapa bättre förutsättningar för skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Verksamhetsförändringar som är kopplade till elevval, demografi och ändringar i lagstiftning har genomförts liksom personalanpassningar. Under 2011 inledde vi ett stort omställningsarbete för att minska bildningsverksamhetens kostnader och Katrineholms kommun la in om varsel berörande 55 anställda. Under hösten 2011 inleddes också en organisationsöversyn för förvaltningskontoret i syfte att möta framtida utmaningar.

Sammantaget har arbetet under 2010 och 2011 inte uppnått förväntad kostnadseffekt. Vissa områden har inte gjort sina kostnadsjusteringar under 2011 för att komma in i sin budgetram. Verksamheten påverkas också av att eleverna i år 7 – 9 i Valla skola flyttas till befintliga 7-9 skolor i tätorten. Utöver det måste vi anpassa vår verksamhet till en eventuell etablering av två friskolor och utökningen av en befintlig friskola. Alla elever, som är bosatta i kommunen, erbjuds och garanteras en plats i en kommunal skola. Vid en etablering av en friskola har eleverna möjlighet att ansöka till och välja en annan grundskola. Vi måste därför anpassa vår organisation till de förutsättningarna så att kommunen inte får dubbla kostnader.

Katrineholms kommun kommer därför att varsla 80 medarbetare om uppsägning på grund av arbetsbrist, de som sägs upp meddelas under februari månad. Det rör både lärare, administrativ personal, rektor och annan pedagogisk personal.

Detta beror på:

  • Eventuell etablering av friskolor och utökningen av en befintlig friskola
  • Flytt av elever i år 7-9 i Valla skola till tätort
  • Att vissa områden inte gjort sina kostnadsjusteringar 2011

Katrineholms kommun kommer arbeta för bästa möjliga lösning för samtliga parter.

Sammanfattningsvis kan man säga att

  • Den budgeterade kostnaden per elev ökar – detta är således ingen besparing
  • Kommunen har ett ansvar att med kort varsel anpassa sin organisation, det gör vi nu
  • Vi står oss i många delar bra i förhållande till friskolorna men kommer att vässa oss och bli tydligare
Dela: