Demokrati är inte digital eller analog

Den digitala delaktigheten och den demokratiska debatten på internet är idag inte representativ.

Låt oss ändra på det!

Sveriges Kommuner och Landstings senaste mätning visar att Sveriges kommuner har förbättrat informationen på sina webbplatser.

Att informationen till medborgarna är lättillgänglig är en demokratisk fråga, och webben är ju idag en av våra viktigaste informationskanaler (Lars Strid, SKL)

Grunden för en välfungerande demokrati är att alla är delaktiga och har tillgång till ett faktaunderlag för sina respektive subjektiva uppfattningar. Idag är inte alla delaktiga i den digitala informationen och kommunikationen. Ca 15 % av svenskarna använder inte internet och debatten på nätet är ofta snedvriden.

Att inte ha tillgång till och kunskap att använda Internet är till viss del synonymt med att inte kunna delta i samhällsdebatten och viktiga samhällsaktiviteter. Rapporten Äldre svenskar och internet visar att ointresset är det främsta skälet till att inte använda internet. Äldre känner sig osäkra på om de kan handskas med den nya tekniken. Nästan alla (95 %) av de äldre som inte använder Internet uppger bristande kunskap om datorer.

EU- kommissionen har tagit fram åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Digital kompetens är en av de kompetenser som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Digital kompetens innebär att personer säkert och kritiskt kan använda informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål.

democracy's chorus by howard.hall

En stor del av samhällsdebatten förs idag digitalt och här kan ett fåtal individer dominera. Digital kommunikation såsom kommentarer på nyhetsartiklar, bloggar och interaktion på sociala medier till exempel Facebook och Twitter är idag lika viktig som andra möten med människor för dialog. Idag är det en stor del av dem som är digitalt delaktiga som inte är aktiva i den digitala kommunikationen.

Är du en av dem?

 

Vi som företrädare för det offentliga har ett speciellt ansvar för detta anser jag.

Vi ska verka för andras digitala delaktighet – i Katrineholm gör vi det bl.a. i kampanjen Digidel2013, med exempelvis tidningen ”Nätet för mig” som distribueras till alla hushåll varje månad och som du själv och din organisation får använda och kopiera fritt – http://natet.katrineholm.me/

Vi ska vara digitalt delaktiga – i Katrineholm uppmuntrar och är vi aktiva i digital kommunikation varje dag.  Vi har ett speciellt ansvar för demokrati och jag anser att vi ska delta i den demokratiska debatten på samma sätt om den är analog eller digital.

 

Den digitala delaktigheten och den demokratiska debatten på internet är idag inte representativ.

Låt oss ändra på det!

 

Fakta:

Katrineholm är med i kampanjen Digidel 2013 vars motto är:

  • Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati
  • Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga
  • Kunskap om hur man gör är viktig för digital delaktighet
  • Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet
  • Många kan hjälpa många att bli digitalt delaktiga
  • Digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället
Dela: