Opinionsbildning mot de förtroendevaldas beslut

CC by Medmoiselle T

Jag kontaktades igår av bildningsförvaltningen.

En av rektorerna hade uppmärksammats på att de fackliga organisationerna ville göra namninsamlingar till protest mot bildningsnämndens beslut om reviderad drifts- och investeringsbudget 2011.

Namninsamlingarna skulle enligt uppgift ske på skolans anslagstavlor och rikta sig till såväl anställda som elever, föräldrar och andra brukare.

Jag träffade tillsammans med kommunjuristen förvaltningen för att diskutera igenom det hela. Det kanske kan tyckas som en enkel fråga, men jag finner den komplicerad.

Vi har dels vårt eget förhållningssätt där vi tror på öppenhet och dialog kring de frågor som vi tycker är svåra och där vi har olika uppfattningar. Vi har dessutom alla en grundlagsskyddad yttrandefrihet och rätt att kritisera det allmänna.

De fackliga organisationerna har ju givetvis rätt att vända sig till sina medlemmar, de anställda.

Ändock blir det ju mycket märkligt att i den egna verksamhet gentemot våra brukare understödja kritik av vår uppdragsgivares beslut. Vad händer exempelvis för den förälder eller brukare som inte ställer sig bakom? Vi måste respektera och känna in att det i många fall finns ett beroendeförhållande mellan oss och dem vi är till för. Bör vi ställa våra brukare inför denna typ av val som en del av vår yrkesutövning?

I min roll som kommunchef så ligger det på mig att fatta beslut av principiellt karaktär gällande tjänstemannauppdraget.

Jag har fattat följande beslut:

Fackliga organisationer har som alltid rätt att sätta upp och sprida information riktad till de anställda i personalutrymmena.

Katrineholms kommun tillåter däremot inte att medarbetare och/eller fackliga organisationer sätter upp namninsamlingslistor på våra anslagstavlor som riktar sig till brukarna. Detta beslut har tagits med hänvisning till nedanstående JO-beslut.

”Kommunen torde som arbetsgivare kunna fordra bland annat att brukarna av kommunens service inte får känna att de utsätts för påtryckningar från de anställda och att personalen inte tar arbetstid i anspråk för insamling eller handläggning av namnlistor med mera (JO 1994/95 s. 556).” (Yttrandefrihet och lojalitet, SKL Kommentus AB 2010)

Detta inskränker inte på något sätt personalens grundlagsskyddade yttrandefrihet och allas rätt att kritisera det allmänna.

Vad tycker du?

Uppdatering 2011-03-04

Två föräldrar tog kontakt med mig idag. De ville sätta upp en information med kritik mot bildningsnämndens beslut på en förskolas anslagstavla.

Jag hade fått samma fråga dagen innan och gav samma svar till föräldrarna. De menade dock att anslagstavlan normalt sett används fritt för föräldrar att kommunicera med varandra.

Svår situation, igen.

Om det normalt sett används på det sättet, hur fel det än kan vara, ska vi då ha en annan hållning nu? Jag tycker inte det.

Efter kontakter med förvaltningen så bestämde vi att vi fram tills dess att detta hanteras enhetligt så får föräldrar använda anslagstavlorna på det sätt som de annars gjort. Rektor fattar beslut i varje enskilt fall och det måste vara tydligt att det handlar om förälder till förälder, inte förskola-skola till förälder.

Dela: