Opinionsbildning mot de förtroendevaldas beslut

CC by Medmoiselle T

Jag kontaktades igår av bildningsförvaltningen.

En av rektorerna hade uppmärksammats på att de fackliga organisationerna ville göra namninsamlingar till protest mot bildningsnämndens beslut om reviderad drifts- och investeringsbudget 2011.

Namninsamlingarna skulle enligt uppgift ske på skolans anslagstavlor och rikta sig till såväl anställda som elever, föräldrar och andra brukare.

Jag träffade tillsammans med kommunjuristen förvaltningen för att diskutera igenom det hela. Det kanske kan tyckas som en enkel fråga, men jag finner den komplicerad.

Vi har dels vårt eget förhållningssätt där vi tror på öppenhet och dialog kring de frågor som vi tycker är svåra och där vi har olika uppfattningar. Vi har dessutom alla en grundlagsskyddad yttrandefrihet och rätt att kritisera det allmänna.

De fackliga organisationerna har ju givetvis rätt att vända sig till sina medlemmar, de anställda.

Ändock blir det ju mycket märkligt att i den egna verksamhet gentemot våra brukare understödja kritik av vår uppdragsgivares beslut. Vad händer exempelvis för den förälder eller brukare som inte ställer sig bakom? Vi måste respektera och känna in att det i många fall finns ett beroendeförhållande mellan oss och dem vi är till för. Bör vi ställa våra brukare inför denna typ av val som en del av vår yrkesutövning?

I min roll som kommunchef så ligger det på mig att fatta beslut av principiellt karaktär gällande tjänstemannauppdraget.

Jag har fattat följande beslut:

Fackliga organisationer har som alltid rätt att sätta upp och sprida information riktad till de anställda i personalutrymmena.

Katrineholms kommun tillåter däremot inte att medarbetare och/eller fackliga organisationer sätter upp namninsamlingslistor på våra anslagstavlor som riktar sig till brukarna. Detta beslut har tagits med hänvisning till nedanstående JO-beslut.

”Kommunen torde som arbetsgivare kunna fordra bland annat att brukarna av kommunens service inte får känna att de utsätts för påtryckningar från de anställda och att personalen inte tar arbetstid i anspråk för insamling eller handläggning av namnlistor med mera (JO 1994/95 s. 556).” (Yttrandefrihet och lojalitet, SKL Kommentus AB 2010)

Detta inskränker inte på något sätt personalens grundlagsskyddade yttrandefrihet och allas rätt att kritisera det allmänna.

Vad tycker du?

Uppdatering 2011-03-04

Två föräldrar tog kontakt med mig idag. De ville sätta upp en information med kritik mot bildningsnämndens beslut på en förskolas anslagstavla.

Jag hade fått samma fråga dagen innan och gav samma svar till föräldrarna. De menade dock att anslagstavlan normalt sett används fritt för föräldrar att kommunicera med varandra.

Svår situation, igen.

Om det normalt sett används på det sättet, hur fel det än kan vara, ska vi då ha en annan hållning nu? Jag tycker inte det.

Efter kontakter med förvaltningen så bestämde vi att vi fram tills dess att detta hanteras enhetligt så får föräldrar använda anslagstavlorna på det sätt som de annars gjort. Rektor fattar beslut i varje enskilt fall och det måste vara tydligt att det handlar om förälder till förälder, inte förskola-skola till förälder.

Dela:
 • Kenneth Malm

  JO´s utlåtande är en anvisning. Det är det upp till varje enskild kommun att besluta om eventuella påföljder. Vilka straff kommer att åläggas den skolpersonal som sätter upp namninsamlingar på anslagstavlorna och gäller det i så fall även om de gör det efter arbetstid?

  • Vi reglerar på intet sätt vad våra anställda gör med sin yttrandefrihet som privatpersoner varken under eller utanför arbetstid. Det är tom så att vi accepterar att en viss del av arbetstiden går åt till nyttjande av yttrandefrihet.

   Regler i en verksamhet kallas i arbetsrätten för ordningsföreskrifter. Brott mot ordningsföreskrifter är ett brott mot det egna anställningsavtalet.

 • Jonas Lindskog

  Jag bor inte i Katrineholm men i min kommun är det inte helt ovanligt att t ex dagis gör namninsamlingar för att det sker neddragningar i anslagen. Situationen kompliceras dock av två saker. Alla dagis i kommunen är privata. Dagisverksamheten gör rejäla vinster (c:a 5% marginal är inte ovanligt). Detta gör att man verkligen kan fråga sig syftet med dessa namninsamlingar. I vårt fall så är situationen således ännu mer komplex. Min erfarenhet är dock att alla mer eller mindre talar i egen sak, så även vi föräldrar. Lycka till i Katrineholm. Kan bara önska att vår Kommunchef kommer på besök till Er så att de börjar lära sig lite om öppenhet…

 • Kenneth Malm

  Ok, så du menar egentligen att de som utför opinionsbildning via skolornas anslagstavlor begår ett brott mot det egna anställningsavtalet och därigenom riskerar repressalier! Vadan hänvisningen till JO: s anvisning?

 • Hänvisningen till JO är bakgrunden till regelns/ ordningsföreskriftens införande.

 • Kenneth Malm

  Ok, då förstår jag. Tack!

 • Det finns en viss förvirring omkring vad man får göra på en skola och inte, men det är egentligen ganska enkelt. Skolan är inte en allmän plats, och det är rektor som avgör vad som får sitta på anslagstavlorna. Det enda rektor måste tänka på är att hålla sig till samma princip i alla likartade fall. Det här kommer upp i varje valrörelse, när man ibland vill neka partier tillträde.

  Sedan är det nog så att ni som arbetsgivare – både politik och förvaltning – måste fundera över varför facket anser sig behöva allmänhetens stöd för att kunna representera sina medlemmar. Det är en rätt drastisk åtgärd från deras sida, bakom den ligger det ett missnöjesnystan som måste trasslas ut.

 • Pingback: Kommunchef kommenterar – 2 mars 2011()

 • Kenneth Malm

  Precis, kulturchefen! På något vis har man misslyckats totalt i kommunikationen. Antingen har inte politikerna – förvaltningsledningen – skolledarna lyssnat ordentligt på skolpersonalen eller också har inte missnöjet tillåtits framkomma. I bägge fallen har man problem inom organisationen. Att läget är allvarligt kan jag bara instämma i. Det ska mycket till innan personal inom det offentliga säger ifrån ordentligt. Nu gör de det!

 • Hej Kenneth. Kommunikation är aldrig en enda parts ansvar, så problemet tillhör alla, inte bara ag. Och det är faktiskt lite pinsamt att fackets representanter inte känner till de regler som gäller på skolan. Det borde de göra.

 • Kenneth Malm

  Det finns ett ansvar för att kommunikationen fungerar! Det ansvaret ligger i första hand hos politiker – förvaltningsledning – skolledare. I en hierarki utgörs varje överordnad del miljön för den underordnade delen – även då det gäller kommunikation. Att inte fackets representanter förstår (respekterar) regler kan bero på att regelverken har urholkats eller på något vis är oklart. I skenet av att kommunchefen bedriver opinionsbildning på egen blogg – kopplad till sitt ämbete i kommunen – kan det bli problem för underordnade att uttyda gränser!

  • Hej Kenneth
   På vilket sätt menar du att jag bedriver opinionsbildning?

 • Hur ser formerna för kommunikation och dialog ut i en hierarkisk organisationsmodell?

 • Kenneth Malm

  Mattias:

  Nu måste du väl skoja med mig;o) Den här bloggen ÄR opinionsbildning, för dig själv och dina åsikter. Den mediekarusell du satte igång för några veckor sedan talade sitt tydliga språk.

  • Intressant; Opinionsbildning – svart och vitt, rätt eller fel, att bilda opinion mot eller för något? Öppenhet – för olika perspektiv, komplexitet, kritisk granskning, förstå och lära?

  • Om du menar att det är opinionsbildning att uttrycka mina och organsiationens uppfatttning öppet och i dialog med andra så är jag helt med. Det är en viktig del av mitt uppdrag och något jag brinner för som människa.

  • Hej igen Kenneth. Jag kanske ska förtydliga det jag skrev tidigare; det är lite pinsamt att facket inte känner till vad som gäller i den svenska skolan. Att skolan är offentlig lokal men inte allmän plats har ju inte någon i Katrineholm hittat på.

   Och som Anneli är inne på; hur fanken mäter man kommunikation? Helt klart är att man inte kan tvinga någon att kommunicera, den bästa av chefer kan inte göra mer än att försöka skapa förutsättningar för ett vettigt samtalsklimat.

   Ha det gott!

 • Kenneth Malm

  Anneli:

  Ansvar! Är du i en position där du förväntas leda andra har du också ett ansvar att kommunikationen fungerar – åt bägge håll. Det är tyvärr inte alltid så. Att ta ansvar kan sägas vara en bristvara i många organisationer.

  • Intressant, kommunikationen fungerar…… går detta att mäta och kvalitetssäkra?

  • Kennth; ansvar och att leda andra – får mig att tänka på den sk decemberkompromissen, 1906, om jag inte minns fel, arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och arbetstagarnas rätt att organisera sig, föreningsfrihet … hur mycket vi än söker förändring och utveckling finns det några djupt liggande förhållningssätt …..

  • Om förskolan har en anslagstavla som är till för förskolans meddelanden så är tavlan förskolans, ingen annans. Om det däremot finns en anslagstavla vars syfte är att vara ett allmänt debattforum är olika åsiktsyttringar självklart tillåtna. Men det bör helst framgå vilken tavla som är vilken.

 • Pingback: Kommunchef kommenterar – 3 mars 2011()

 • Anders Lind

  Högt i tak, dialog före beslut, låt tusen blommor blomma. När väl beslutet är taget, har du att rätta in dig i ledet. Ju högre upp i hierarkin du sitter, desto större är ditt ansvar att respektera och se till att verkställa fattade beslut. Det är styrande för mitt agerande i min roll som kommunchef. Mattias, du har taget ett beslut, som är det enda rimliga utifrån din position.