Öppet brev till Anna-Karin Hatt

Slå nu ett klokt slag för digital delaktighet Anna-Karin Hatt

Jag är liksom du Anna-Karin född på 70-talet. Jag har länge haft svårt att förstå det egentliga problemet med digitalt utanförskap. Jag har sett det som självvalt, det gör jag inte längre. Jag förstår nu, mycket på grund av mitt engagemang för demokrati och deltagande i Digidel-kampanjen att det är så mycket mer komplicerat än att bara lära sig.

Rastrummet

Jag skriver till dig med en förhoppning om en fortsättning av kampanjen Digidel.

Grunden för en välfungerande demokrati är ju att alla är delaktiga och har tillgång till ett faktaunderlag för sina respektive subjektiva uppfattningar. Idag är inte alla delaktiga i den digitala informationen och kommunikationen. Det problemet och den utmaningen delar vi.

Digidel, kampanjen som arbetar för att få 500 000 fler vuxna att bli digitalt delaktiga, finansieras till största del av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), bibliotek och folkbildningen, men också av mängder av andra som engagerar sig.

Digidel är en kampanj full av aktivitet och driv. Senaste noteringen visar att drygt

300 000 färre nu är utanför det digitala samhället än när kampanjen startade 2011. Själva kampanjen har i skrivande stund nått 218 270 personer med insatser av olika slag.

På nationell nivå har nätverket, men kampanjledning och kansli i spetsen, samordnat arbetet – delat erfarenheter, analyserat frågan och anordnat aktiviteter som höjt temperaturen i kampanjen. På lokal och regional nivå har offentlig, privat och ideell sektor samverkat och effektivt använt gemensamma resurser för att nå nya internetanvändare. Idag består kampanjen av drygt 400 partners utspridda över landets alla län – i flertalet av kommunerna.

I Katrineholm har vi kraftsamlat och tagit ett gemensamt grepp för digital delaktighet. Genom kreativt arbetet och innovativa lösningar strävar vi mot att nå nya internetanvändare – att fler ska vilja, våga och kunna använda internet. .SE har genom medel till kansli, webb och projektmedel varit katalysator i snart tre år. Genom Internetfonden har .SE finansierat flera nytänkande samverkansprojekt med idéer som levt vidare som ordinarie verksamhet efter projekttiden. Stiftelsen är positiv till att fortsätta stödja verksamheten, men inte som ensam bidragsgivare.

Kampanjen har idag pågått i drygt två år och avslutas vid kommande årsskifte. Men behovet av kunskapshöjande insatser fortsätter även efter 2013. I Sverige är fortfarande över en miljon svenskar utanför den digitala gemenskapen.

Jag hoppas att vi delar denna utmaning Anna-Karin Hatt.

Det offentliga uppdraget är alltmer beroende av stark samverkan med civilsamhället och Digidel är ett utmärkt exempel på att det kan fungera. Jag är rädd att den kraft som byggs upp under kampanjen går förlorad efter 2013. De som engagerat sig i Digidel har gjort det för att de tycker att det är viktigt. Med gemensamma krafter har vi både nått ett gott resultat bland deltagarna och lyckats synliggöra vikten av satsningar för ökad digital delaktighet. Engagemanget och drivet är ingen bristvara, men det finns en uppenbar risk för stor frustration om inte regeringen tar sitt ansvar och bidrar till den nationella samordningen av frågan och projektmedel till verksamheten efter kampanjens slut.  De kostnader som är förknippade med insatser för att främja en ökad digitalisering i form av information, utbildning, support m.m. är blygsam i relation till det samhällsekonomiska utbytet.  Insatserna är klart motiverade även från fördelningspolitisk, social och demokratisk synpunkt. Intresset för den kunskap som Digidel genererar i form av målgruppsanalyser, framgångsrika metoder etc. är jag säker på att vi delar.

Så kom igen – slå ett klokt slag för digital delaktighet över hela Sverige genom konkret handling – stöd en fortsättning av Digidel!

Dela: