Vad ska en kommunchef göra?

Bild från Tidningen Vision

En kommunchefs roll är inte tydlig. Kommunallagen reglerar varken kommunstyrelsens ordförandes roll eller den ledande tjänstemannens på ett tydligt sätt. Kommunallagen utgår istället från att makten i en kommun hanteras kollektivt. Ansvaret är enligt lagstiftningen gemensamt politiskt. I praktiken ser det inte ut så.

Otydligheten tar sig olika uttryck. Jag möter ofta en okunskap om huruvida kommunchefsrollen är politisk. Det är den inte. Faktum är att det är en av de få saker som regleras om rollen i kommunallagen.

Den som är anställd hos en kommun eller ett landsting för att ha den ledande ställningen bland personalen är inte valbar.

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att kommunchefen inte tar partipolitisk hänsyn.

Vidare har Sveriges Kommuner och Landsting skrivit rapporten Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän. Rapporten innehåller en beskrivning av de rättsliga förutsättningarna för samspelet på ledningsnivå i kommuner landsting och regioner och konstaterar hur otydligt det är idag.

Regeringen har tillsatt en utredning för att modernisera kommunallagen.

Tidningen Vision skriver i oktober 2011

Kommuncheferna byts ut på löpande band

Över 70 av landets kommuner har bytt ut sin högsta chef sedan valet 2010. Tidigare år har antalet legat mellan 30 och 40. Allt tätare chefsbyten leder till stora påfrestningar på personalen,

Vad kan man då göra i dagsläget för att undvika otydligheter i kommunerna?

Kommundirektörsföreningen har tagit fram en checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter. Listan är en mycket bra grogrund för att arbeta fram ett lokalt tydliggörande.

I Katrineholm har vi gjort just det. Kommunfullmäktige fattade i december beslut om en Instruktion för kommunchefsrollen som mycket tydligt definierar uppdraget.

Instruktion för kommunchefen by

Dela: