Bolander om nyttan med verksamhetsplaneringen

Jenny Bolander, medarbetare och traineé reflekterar över veckan

Under november och december har vi verksamhetsplanerat inför 2012. Förutom att jag i veckan verksamhetsplanerade med Mattias och kommunchef med ledning så har jag också som LOTS-coach varit processledare för kommunledningsförvaltningen i deras verksamhetsplanering.

En svårighet som jag märkt under arbetet är att det svårt att bryta ner organisationens åtaganden och mål till det mer löpande arbetet som också är av mer operativ karaktär.

Som jag ser det har verksamhetsplaneringen olika syften. För chefen kan det dels bli ett verktyg för att styra verksamheten i rätt riktning, för tydlighet och trygghet. Det kan också vara ett verktyg för att alla ska förstå att det är gruppen som gör det även fast enheten består av duktiga solister.

För medarbetaren kan det skapa förståelse, mening och engagemang. Känner du att du har nytta av verksamhetsplanen i ditt dagliga arbete?

Dela: