Integration är ett möte med ömsesidig förändring

Idag lyssnade jag bl.a. på Andreas Konstantinides som är stadsfullmäktiges ordförande i Rosengård, tala om [wikipop language=”sv” search=”Integration (samhälle)”]integration[/wikipop].

Jag fick höra om många fantastiska idéer som man arbetat med och nått framgång bl.a.

  • I Rosengård har man 11 områdesvärdar, integrerade personer i samhället som  verkar tillsammans.
  • Malmö stad anställer de som står längst bort från arbetsmarknaden hos sig i sex månader och coachar ut.
  • Man öppnar för företagare som mentorer i skolklasser.

Integration kommer lätt att handla om att personer med utländsk bakgrund ska integreras i det svenska samhället. Men vad betyder ordet egentligen?

I samhällsvetenskaper och politisk debatt brukas begreppet [wikipop language=”sv” search=”Integration (samhälle)”]integration [/wikipop]för att beteckna en förening av skilda delar till en större helhet.

Alltså en förening, en syntes av olikheter. Men vanligtvis så använder vi det mer i form av;

I svensk politik och debatt används [wikipop language=”sv” search=”Integration (samhälle)”]ordet [/wikipop]ofta för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället…

Men sedan kommer vi till det viktiga

…och där det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär. Begreppet står i kontrast till assimilering som betyder fullständig anpassning till majoritetens kultur.

Min fråga till föredragshållarna var hur man arbetat för att integrera de andra 73 procenten av Malmös befolkning med det nya. Här hade man bl.a. arbetat med att Malmö stads 20 000 anställda på arbetstid deltog i möten och var handledare åt någon nyanländ samt, som jag förstod det fick en viss vidareutbildning.

Det är precis här som knuten sitter tror jag. Integration handlar inte om någon annans process utom om min egen. Det handlar inte om att ge utan att få – för att skapa.

All förändring börjar med mig själv – All förändring börjar med dig själv!

Du kan inte förändra någon annan!

Dela: