Katrineholm – Framåt

Med avstamp i 2012 ser vi på Katrineholm framåt.

I en alltmer globaliserad värld är mycket av det internationella, nationella och regionala skeendena direkt kopplat till Katrineholms förutsättningar. Katrineholm tillhör de kommuner som ökar sin befolkning och ökningen bedöms fortsätta de kommande åren. För att förbereda framtida utmaningar måste tillväxt och kommunal service gå hand i hand. Under 2012 har de förtroendevalda uppdragit till organisationen att ta fram ett framtidsscenario för Katrineholm år 2030.

Under 2012 har ett antal processer fortlöpt och påbörjats. Tillsammans ska de bidra i arbetet för Vision 2025: Katrineholm – Läge för liv och lust, vår gemensamma vision och utmaning.

Översiktsplanen är ett långsiktigt och strategiskt dokument med text och kartor som kommer att visa kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Förankringen hos medborgarna är en framgångsfaktor för att kommunen ska bli attraktivare med god miljö. En stor del av arbetet kommer därför att bygga på att visualisera kommande planer och byggen i framtagandet översiktplan för del staden.

Katrineholms Logistikcentrum fortsätter att vara ett strategisk fråga och ger tillsammans med den grundläggande infrastrukturen förutsättningar till en positiv utveckling för Katrineholms kommun. Logistikscentrumprojektet kommer under 2013 planeras övergå i drift och i en ännu mer intensiv marknadsföringsfas. Prioriterat är att få till en eller flera logistiketableringar samt utveckling av tågförbindelser för godstransporter till och från Katrineholm.

Övertagandet av genomfartsled från Trafikverket den 1 juli 2013 innebär tillkommande skötselytor. Övertagandet rör cirka 7 400 meter vägsträcka till en beräknad kostnad av 5,7 mnkr per helår.

Bildningsnämndens organisation står inför nya utmaningar. Ett ökat antal alternativa utförare inom skolverksamheten medför en större planeringsosäkerhet. För att skapa bättre förutsättningar för skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag har en ny organisation tagits fram inom bildningsförvaltningen. Den nya organisationen skiljer på systemansvar för samtliga barn och den verksamhet kommunen bedriver i egen regi. Målsättningen under planperioden är att öka barns förutsättningar och möjligheter till lärande i förskolan och fritidshemmen samt att förbättra elevernas måluppfyllelse i grundskolan och gymnasieskolan.

Foto: Hanna Maxstad

Katrineholms skolor förbättrar arbetet med att följa upp och utvärdera verksamheten. Ett gemensamt kvalitetssäkringssystem Qualis kommer att implementeras på samtliga enheter läsåret 2012/2013. I samband med årsskiftet 2012/2013 är det mindre än ett år kvar tills skollagens regler om lärarlegitimation börjar tillämpas. Från den 1 december 2013 ställs krav på lärarlegitimation för att tillsvidareanställas som lärare och förskollärare. Till den 1 juli 2015 gäller särskilda övergångsregler som gör det möjligt att undervisa och sätta betyg utan att vara legitimerad lärare.

Under året beslutades om ny ledningsorganisation för bättre service från vård- och omsorg. Vård- och omsorgsförvaltningen går från den 1 januari 2013 över i den nya organisationen med en myndighets och specialistavdelning samt en utföraravdelning. Målet med omorganisationen är att kunna ge bättre service till brukarna. Socialstyrelsen har under 2012 beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2014 och kommer att medföra kostnadsökningar redan 2013.

Även service- och teknikförvaltningen inleder 2013 med att genomföra förändringar i förvaltningsorganisationen. Den nya organisationen har två delar där en del riktar sig till interna kommunala beställare. Den andra delen organiseras verksamhet som riktas direkt mot kommunens medborgare. Ambitionen är att utvecklingen av interna strukturen ska frigöra resurser till planering, analys, uppföljning och utvärderingen vilket ger en bättre intern kontroll.

Under 2012 inledde Katrineholms kommun ett samarbete med Kommunförbundet Fjärde Storstadsregionen – Upphandlingscenter. Samverkansavtalet innebär att Katrineholms kommun deltar på Upphandlingscenters ramavtalsupphandlingar. På sikt är en utveckling där kommunens samtliga upphandlingar sker i Upphandlingscentrets regi önskvärd. Parallellt kommer en kvarvarande inköpsorganisation finnas kvar i Katrineholms kommun som garanterar att kompetens inom området finns kvar inom kommunen och fungerar som beställare mot Upphandlingscenter. Övriga större interna frågor är hitta strukturer rörande hyresprinciper och tydliga interna spelregler inom och mellan kommunens olika förvaltningar. Internprissättning, hyresavtal och tydlig skolpeng kommer att vara aktuella frågor under 2013.

Katrineholm står precis som tidigare år inför flera stora utmaningar som är svåra att planera inför. I närtid är det angeläget att hantera de utmaningar som finns med arbetslösheten och integrationen på arbetsmarknaden. Den anknytningsinvandring som pågår under 2013 från främst Somalia understryker vikten av detta. Etableringslagen innebär att Arbetsförmedlingen har fått ett större ansvar för nyanlända flyktingar och invandrare vilket leder till en förändrad verksamhet för Viadidakt och en större samverkan med andra aktörer för ett bra mottagande. Av den kvarvarande introduktionsverksamheten finansieras den största delen med fonderade statsbidrag som nu tar slut.

Inom försörjningsstöd beräknas antalet hushåll öka med minst 130 stycken. Ökningen bedöms delvis bero på att personer som lämnat introduktions- och etableringsreformen kommer att vara i behov av försörjningsstöd. Det är samtidigt en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet. En stor andel av de personer som uppbar försörjningsstöd är också arbetslösa. Ökade insatser i form av kommunala arbetsmarknadsåtgärder och kortare utbildningar krävs för att ge möjligheter åt kvinnor och män att försörja sig och bli delaktiga i det svenska samhället.

Från och med den första juli 2012 omfattar rättigheten till deltagande i grundläggande vuxenutbildning även personer som inte gått utbildning på studieförberedande gymnasieprogram, vilket kommer att aktualiseras inom kommunal vuxenutbildning 2014.

 

Dela: